shri hospital aurangabad

डॉक्टरर्स‌ टिम

वेळ:
सकाळी १० ते ५
डॉ. सुजित कोंडकर
एम.डी.स्त्रीरोग त‌ज्ञ
वेळ:
दु.३ ते ६
सायं.७ ते ९
डॉ. योगेश सांगळे
एम.बी.बी.एस,
एम.एस.स्त्री रोग व प्रसुती त‌ज्ञ
वेळ:
सकाळी १० ते ३
डॉ. सौ.मनिषा सु.कोंडकर‌
एम.डी (AYU)
वेळ:
स.१० ते २
सायं. ६ ते ८
डॉ. महेश सिध्देश्वर‌‌
बालरोग त‌ज्ञ
एम.बी.बी.एस, डी.सी.एच‌
वेळ:
दु.२ ते ६
डॉ. शिल्पा ऊटीकर‌
बालरोग त‌ज्ञ
बी.एच.एम.एस, सी.सी.एच‌‌

 

 

copyrights@2017 All Rights Reserved